Historie školy

Vložte svůj text...

Potřeba zřízení zvláštní školy v Novém Jičíně byla pociťována již ve školním roce 1945/1946, kdy byl podán ředitelstvím 1. národní školy v Novém Jičíně návrh na otevření pomocné školy.

Teprve však na přímý zákrok inspektora škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, Františka Ludvíka, byla ve školním roce 1951/1952 škola otevřena. Měla dvě třídy, dva učitele a učilo se v ní 26 žáků. V té době škola neměla svou vlastní budovu, vyučovalo se v uvolněných prostorách národní školy na Gottwaldově ulici.

Až později, ve školním roce 1953/1954, začala výuka v budově 3. národní školy tehdy na náměstí Čsl. armády 11/13 a byla tam zajištěna až do roku 1986. V průběhu těchto let byly nouzově umístěny třídy i v budově LŠU, na Dukelské ulici a Slovanské ulici. Pracovnímu vyučování sloužily také dvě dílny na Hoblíkově ulici.

Od roku 1986 se začalo s výukou v nové budově školy na Dlouhé 54,ale protože ještě nebyla dokončena přístavba, probíhalo vyučování souběžně i v budově na ulici Čsl. armády a po její demolici v roce 1987 v budově na Dukelské. Od února 1990 byly již všechny třídy soustředěny v dokončené budově na Dlouhé ulici.

Změnu pro naši školu znamenal školní rok 2000/2001. Stali jsme se samostatným právním subjektem a změnil se původní název zvláštní škola na speciální školy, protože k nám byly připojeny Speciální školy při zdravotnických zařízeních v Novém Jičíně. Od ledna roku 2006 se znovu změnil název naší školy na Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace. Počínaje lednem roku 2007 byla zrušena výuka v základní škole při zdravotnickém zařízení.