Naše základní škola

.... je školou rodinného typu. Je vedena v duchu vzájemné tolerance, komunikace školy a rodiny, dobrých vztahů.

Vzhledem k tomu, že se specializuje na vzdělání žákům s lehkým mentálním postižením, středním mentálním postižením a jsou zde integrováni i žáci s kombinovanými vadami a autismem, kteří mají také lehké či střední mentální postižení, je v našich třídách nižší počet žáků.

Žáci jsou zde přijímáni jen na základě informovaného souhlasu rodičů a doporučení školského poradenského zařízení. Poté je vydáno ředitelem školy rozhodnutí o vřazení žáka. Děti zařazené do naší školy netrpí žádnými stresy, kterými by pro své postižení mohly být vystaveny v běžných základních školách.

Ve třídách pracujeme se sníženým počtem žáků ( 6 - 14 ), kterým se mohou naši speciální pedagogové individuálně věnovat. Je zde zřízena třída pro žáky s autismem. Těmto je věnována zvýšená péče speciálního pedagoga spolupracujícího s asitentem pedagoga.

Dále máme zřízenu speciální třídu pro žáky se středním mentálním postižením, kteří se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální, " Škola sounáležitosti a tolerance". I tuto třídu vede specialní pedagog s asistentem pedagoga.

Vzhledem k postižení našich žáků se zaměřujeme na rozvoj čtenářských dovedností, matematických představ, základů anglického jazyka a základům informačních technologií. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji sociálních dovedností žáků, proto dlouhodobě spolupracujeme s Centrem primární prevence Renarkon v Ostravě, které nám poskytuje prožitkové programy v souvislosti s prevencí šikany a dalších nežádoucích společenských jevů.

Vzdělávací program školy je zaměřen také na rozvíjení manuální zručnosti žáků při navýšení počtu vyučovacích hodin pracovních činností.

Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami, zařízenými dílnami, cvičnou kuchyní, pracovnou šití, menší tělocvičnou, minitělocvičnou s relaxačním bazénkem s míčky a žákovskou knihovnou. Po skončení vyučování mají žáci zajištěno stravování ve školní jídelně a ti menší možnost trávit plnohodnotně čas ve školní družině.

Žáci mají možnost v letošním školním roce navštěvovat tyto kroužky:

Stolní a počítačové hry

Čtenářský kroužek